Relieful şi vegetaţia

Relieful
-Microrelieful şi aronimia
-Factori modelatori actuali
Comuna Cehal este o regiune deluroasă reprezentată prin culturile largi ale decorului Barcăului. Versanţii sunt în marea majoritate lini, uşor înclinaţi cu forme și coame rotunjite dar se găsesc şi versanţi abrupţi care datorită freabilităţii solului şi eroziunilor cauzate de ploile torenţiale s-au transformat în adevărate râpe lungimi şi lăţimi apreciate. Există deci forme de la teren plan la teren cu panta puternic înclinată sau chiar accentuată. Menţionam că altitudinea maximă este de 334 m la VÂRFUL VULTURILOR situat la est de localitatea Cehal şi la sud-est de Orbău.
 
Geologia
-Resurse naturale
-Evoluţia paleogeografică
Din punct de vedere a bogăţiilor solului şi subsolului comuna Cehal se poate spune că nu dispune de rezerve deosebite, fiind vitregită din acest punct de vedere. Bogăţia sa naturală fiind pădurea prin fondul forestier şi cinegetic aflat în administrarea Ocolului Silvic Tăşnad. Sub aspect pedologic terenurile sunt formate pe baza vegetaţiei milenare de păduri foioase care prin procesele pedogenetice au dus la formarea de soluri brun-roşcate de pădurea podzol iar acolo unde au avut loc bălţări ale apei pluviale scurse de pe versanţi a dus la formarea de lacovişti. Acest lucru face ca fertilitatea specifică a solurilor să fie redusă.
Nu dispunem de minereruri metalifere sau nemetalifere , ori alte zăcăminte naturale sub formă de minereu. În urma unor prospecţiuni geologice efectuate în scopul determinării unor fosile rezultatele urmează a fi accesibile abia în viitorii ani.
Comuna nu are cariere balastiere sau materiale care să se presteze exploatării ori industriei materialelor de construcţii.

Clima
-Elemente componente
Comuna Cehal se încadrează în zona climei temperat continental cu o temperatură medie anuală de 9-10 grade
 
Hidrografia
-Reţeaua hidrografică majoră
-Reţeaua hidrografică minoră
-Pânze freatice
-Hidronimicale
Reţeaua hidrografică costând în ape curgătoare cât şi în cele stătătoare este slab reprezentată excepţie făcând cele două lacuri de versanţi construite în scopul asigurării necesarului de apă pentru tratamente în cadrul pomiculturii.

Pânza de ape subterane este şi slabă la adâncimi mici fapt care duce ca în perioada estivală satele comunei Cehal dar mai ales Orbău să sufere de penuri de apă potabilă şi menajeră. Adâncimea freatică diferă de la 2-3 m până la peste 10 m în funcţie de relief.

Apa potabilă este uşor salcie pe toată suprafaţa comunei şi alimentează populaţia printr-o mulţime de fântâni.
Localitatea este străbătută de pârâul Valea Cehalului în care se adună pe timp de precipitaţii toată apa scursă de pe versanţi.
 
Solul
-Evaluarea solurilor şi rolul lor la profilul economic al localităţii
Din păcate zona nu dispune de soluri bogate în humus care dau calitatea ce se reflecta în productivitate / ha. Din acest motiv productivităţiile agricole sunt destul de modeste la majoritatea culturilor. Majoritatea solurilor comunei intră în gradul solurilor brune de pădure.
 
Vegetaţia
-Flora
-Fauna
Pentru zona fizico-geografică în care se încadrează teritoriul comunei Cehal este asociaţia floristică- ierboasă, caracteristică potrivit condiţiilor climatice de sol şi relief. În această zonă predomină pădurile de foioase şi pe pajişti asociaţiile de graneinee Zimbegraminecle valoroase frecvente. Putem aminti Poa prateusis( firuţă), Featuca rubra (pains roşu), Festuca pretensis (pains), Alopecurus pratensis (coada vulpii) etc. Din aceeşi categorii de pl. valoroase sunt şi unele specii de leguminoase importante: Trifolenee repeus (trifoi alb ), Lotus corniculatus ( ghizdei), Trifolium protense (trifoi) etc. Alături de aceste specii care dau calitatea unei păşuni se mai întâlnesc şi altele mai puţin valoroase sau unele din ele chiar buruieni specii mai bine adaptate la mediul ambiant cu tendinţa de încadrare a păşunii.
Fauna sălbatică este reprezentată de animale mamifere ca mistreţi , căprioare, cerbi, fazani, iepuri, păsări, berze, piţigoi, mierle, privighetoare.