Analiza SWOT

AGRICULTURĂ
Puncte tari
- privatizarea firmelor cu capital de stat din domeniul agricol;
- prezența fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;
- existența forței de muncă calificată în agricultură;
- suprafața totală a comunei este de 6543 ha, din care 2435 ha teren arabil, pășune 739 ha, fânețe 949, pădure 1305 ha, vii 72 ha, livezi 654, luciu de apă 5 ha, teren neproductiv 305 ha, necesar împădurire 500 ha;
- practicarea unei agriculturi ecologice;
- tradiții în creșterea animalelor;
Puncte slabe
- fragmentarea suprafețelor agricole ce conduce la practicarea unei agriculturi tradiționale slab competitive economic;
- desființarea marilor unități productive și de cercetare de tip agricol, de unde rezultă productivitatea relativ scăzută a muncii în agricultură;
- existența unor suprafațe cu destinație agricolă necultivate timp de mai mulți ani consecutivi;
- investiții insuficinete în agricultură;
- pensii mici pentru agricultori;
Oportunități
- existența unor asociații profesionale și a unor organisme de sprijin a producătorilor;
- accesarea fondurilor europene pentru finanțarea agriculturii;
- existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea exploatărilor agricole;
- sprijin oferit de Oficiul Județean pentru Consultanța Agricolă din județul Satu Mare cu privire la accesarea fondurilor europene;
- existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltarea Rurală;
Amenințări
- degradarea solurilor;
- capacitățile reduse de prelucrare a producției agricole;
- preocuparea insuficientă pentru exploatarea rațională a islazurilor, concretizată în randamentul scăzut al acestora și posibilitatea extinderii îmbolnăvirilor la animale;
- numărul de concurenți în creștere pentru produsele agroalimentare de pe piața Uniunii Europene;
 
MEDIU ȘI INFRASTRUCTURA RURALĂ
Puncte tari
- orașe importante apropiate: Tășnad 15 km, Mrghita 37 km, Carei 37 km, Satu Mare 75 km;
- localități aparținătoare: Cehal, Cehăluț și Orbău;
- căi de acces: DN Satu Mare-Oradea, DJ 109 P, DC 37;
- rețea de electricitate;
- rețea de iluminat public;
- rețea de telefonie fiză și mobilă;
- cablu TV;
- eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a legislației privind protecția mediului;
Puncte slabe
- insuficineta dezvoltare a utilităților de bază și a sercivilor publice;
- inexistența rețelei de alimentare cu apă;
- inexistența rețelei de canalizare;
- inexistența rețelei de gaz;
- infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, față de exigențele și cerințele actuale concrete ale aderării la U.E;
- gestionarea deșeurilor, necorespunzătoare;
- colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
- rampă de deșeuri, neconformă cu cerințele UE;
- educația ecologică este superficială;
Oportunități
- modenizarea drumurilor comunale;
- construcție poduri, podețe, punți;
- organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și transportul deșeurilor;
- realizarea de alei pietonale în comună;
- realizarea rețelei de alimentare cu apă;
- realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare;
- extinderea rețelei electrice;
- reabilitarea rețelei de iluminat public;
- lucrări de regularizare a albiei pâraielor și apărări de maluri pentru prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale inundaților;
- accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;
Amenințări
- mentalitatea de indiferență față de protecția mediului;
- lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse;
- lipsa informației în legătură cu programele de finanțare europeană;
- lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători;
 
ECONOMIE
Puncte tari
- existența în localitate a agenților economici, care ajută la dezvoltarea localității și la crearea de noi locuri de muncă;
- obținerea produselor ecologice prin existența potențialului;
- tradiție în prelucrarea unor resurse locale;
- exploatări forestiere;
- potențial de dezvoltare a agroturismului;
- preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi și pentru activitatea de cercetare-dezvotare;
Puncte slabe
- lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing;
- informare succintă cu privire la normele europene;
- resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea/promovarea unor investiții;
- lipsa culturii antreprenoriale;
- lipsa capitalului de susținere a activităților economice;
- folosirea unor tehnologii vechi cu productivitate și eficiență economică scăzută;
Oportunități
- existența resurselor locale, puțin sau necorespunzător valorificate în prezent;
- creșterea capacității antreprenoriale;
- atragerea unor noi investitori în comună prin facilitățle pe care administrația locală le pune la dispoziție;
- oportunități de finațare ale Uniunii Europene;
- dezvoltarea cooperării locale;
- dezvoltarea economiei rurale și creșterea productivității în sectorul agricol;
- diversificarea activităților economice;
- posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
- programe guvernementale în derulare de susținere a sectorului IMM;
Amnenințări
- legislație în continuă schimbare;
- oferte de creditare greu accesibile;
- datorită infrastructurii sociale neadecvate,raportate la potențialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;
- creșterea ponderii munciila negru, efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;
- receptivitate și flexibilitate scăzută a populației locale la cerințele noi ale pieței care determină în timp decalaje economice mari;
- migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic;
- neadaptarea la transferul de tehnologie și de know-how;
- riscul ca firmele din comună să nu facă față competiției de pe piața unică;
- fenomenul economiei subterane;
- migrație tinerilor cu potențial în zonele urbane;
 
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Puncte tari
- existența unui dispensar uman și a unui dispensar veterinar;
Puncte slabe
- existența unui aparat de urgență dotat precar;
- slaba educație sanitară a comunității;
- numărul crescut al persoanelor care lucrează la negru, neputând beneficia de servicii medicale gratuite;
- prețurile ridicate la medicamente;
Oportunități
 evaluarea stării de sănătate a pacienților din comună. prin Programul național de evaluare a sănătății populației;
- înființarea unui cabinet stomatologic;
- înființarea unei farmacii;
- construirea unui complex social care să cuprindă un cămin-azil pentru bătrânii comunei și dotarea acestuia cu mobilier;
- realizarea unor cursuri de igienă și educație sexuală pentru comunitate;
- servicii de planning familial;
Amenințări
- imposibilitatea unor pacienți de a plăti anumite servicii medicale;
- slaba receptivitate a pacienților la programele naționale de sănătate;
- creșterea numărului bolnavilor cronici;
 
RESURSE UMANE
Puncte tari
- existența resurselor umane într-un volum și o calificare ce pot asigura dezvoltarea activităților economico-sociale;
- se acordă mare atenție servicilor sociale;
- disponibilitatea de a muncii în condiții de motivare adecvată;
- ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
- rata infracționalității extrem de redusă;
Puncte slabe
- existența șomajului de lungă durată care conduce la descalificare și descurajarea foștilor angajați;
- insuficineta informare a populației cu privire la programele de calificare și reconversie existente în județ;
- adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul ,mobilitâții și reconversiei profesionale, în special;
- migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;
- capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei;
Oportunități
- atragerea de programe cu finațare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă;
- adaptarea programelor de învățămant la cerințele economiei de piață;
- existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care careează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți etc;
- monitorizarea stării ocupaționale a populației;
- organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională în comună;
- accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesiobală a persoanelor active în comună;
- creșterea nivelului de pregătire profesională a forței de muncă;
Amenințări
- declinul demografic și îmbătrânirea populației comunității;
- creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;
- migrarea forței de muncă;
- amplificarea pregătirii teoretice a forței de muncă în detrimentul aspectelor aplicative;
- creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;
 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ
Puncte tari
- existența în comună a două școli și a două grădinițe;
- existența a trei cămine culturale;
- existența obiceiurilor populare;
- desfășurarea unor activități culturale în comună;
- management școlar adecvat în unitățile de învățământ public;
- reducerea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic;
- implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unitățile învățământului obligatoriu;
Puncte slabe
- populația școlarizată în învățământul primar și învaățământul gimnazial în scădere datorită scăderii demogratlce a populației;
- gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din școli cu cadre suplinitoare;
- dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfășurarea activităților de educație fizică;
- procentajul relativ ridicat de elevi școlarizați în învățământul cu clase simultane;
Oportunități
- dotarea școlilor și a grădinițelor;
- construirea unui cămin cultural;
- dotarea căminelor culturale;
- amenajarea unei baze sportive;
- construirea unei săli de sport în cadrul școlilor;
Amenințări
- îmbătrânirea populației din comună;
- reducerea populației școlare datorată declinului natalității;
- tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică;
- buget încă insuficient alocat învățământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităților sau recurgerea la finanțare paralelă prin aportul familiilor;
 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Puncte tari
- actualizarea periodică a organigramei primăriei;
- implicarea efectivă a conducerii la nivel de vârf în procesul de conștientizare și aplicare a acțiunilor legate de reforma în administrație;
- existența procedurilor ce reglementează fluxul de documente în instituție;
- existența unor proceduri care să descrie modul de realizare a activităților și subactivităților ce vizează organizarea muncii în institute;
- compartimentului de informare a Cetațeanului și Relații Publice care funcționează în cadrul Consiliului Local al comunei Cehal ca interfață principală între instituție și cetățeni;
- aplicarea metodologiei de evaluare a performanțelor personalului angajat în administrația publică;
- transparența în recrutarea și în promovarea personalului;
- participarea, în limita fondurilor a tuturor categoriilor de personal la activități de formare continuă;
- existența la nivelul instituției a unei strategii de formare continuă a funcționarilor publici predominantă la nivelul instituției a relațiilor de colaborare între colegi.
- existența unui program de contabilitate și salarii;
- existența unui cadru legal coerent și stabil privind liberul acces la informația de interes public și transparența actului administrativ;
- funcționarii publici din primărie participă la cursuri pentru atestare ECDL;
Puncte slabe
- rezistența la schimbare manifestată de o parte din personalul instituției;
- resurse financiare insuficiente destinate modernizării și dezvoltării activităților instituției;
- ineficiența mecanismului de elaborare a politicilor publice la nivelul primăriei;
- insuficienta conștientizare a noțiunilor de eficiență, rentabilitate și transparență în administrarea domeniului public și privat al comunei
- dificultăți de comunicare internă între diferitele compartimente funcționale și între structuri ale administrației publice locale;
- existența încă a unui sentiment de frustare a funcționarilor (angajați contractuali și funcționari publici) motivat de sistemul de salarizare, promovare, precum și de menținerea unei imagini publice negative a
funcționarului din administrația publică;
- imposibilitatea promovării pe post a salariaților;
- posibilități reduse de motivare financiară a personalului și de atragere a persoanelor cu calificare superioară în structurile funcționarilor publici;
- resurse financiare limitate pentru susținerea programului de pregătire;
- încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fișa postului datoriță insuficienței personalului din instituție;
- nu se realizează testarea periodică a funcționarilor publici;
- nu se realizează rapoarte de activitate lunare, ci doar trimestriale;
- existența fondurilor limitate alocate formării continue a funcționarilor publici;
- imposibilitatea de motivare suplimentară a personalului.
- dificultăți legate de aplicarea curentă a noilor acte normative datorită multitudinii și complexității acestora;
- inexistența unui compartiment de informatizare;
- număr insuficient de calculatoare iar unele dintre acestea sunt uzate moral;
- există funcționari publici care nu știu să folosescă calculatorul;
- resurse financiare insuficiente pentru informatizarea administrației publice locale;
- lipsa de interes a cetățenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la nivel local.
Oportunități
- posibilități de accesare a unor fonduri externe destinate în mod special modernizării administrației publice;
- reabilitarea sediului primăriei,
- lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan, realizare PUG;
- dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență;
- dotarea administrației locale,
- dezvoltarea unor legături putemice între consiliul județean și autoritățile locale;
- mai multe posibilităti de instruire a personalului prin agenții de formare profesională.
Amenințări
- teama de risc, inerția unor funcționari publici - mai ales din funcțile de conducere;
- inerție mare privind implicarea factorilor responsabili dar și a comunității în programele de dezvoltare;
- tendința mass-mediei de a reflecta cu precădere - și, de regulă,fără a verifica - aspectele negative ale anumitor activități din administrație, de cele mai multe ori informațiile fiind greșit interpretate sau neînțelese;
- fluctuația funcționarilor publici - datorită salariilor mici personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă în sectorul privat; pe de altă parte imposibilitatea angajării imediate a altor funcționari publici influențează în mod negativ continuitatea activităților;
- dificultatea realizării unei strategii și a unor planuri de acțiune care să reziste schimbărilor politice - clasa politică actuală nu are încă suficientă maturitate încât să aprecieze și să implementeze programele inițiate de conducerile instituțiilor din mandatele anteriore;
- schimbări legislative prea frecvente pentru a fi asimilate eficient.